Sporters, ontwaakt!

Een sportgemeente in wording.

Het is een hele uitdaging, maar wel een uitgesproken ambitie om meer mensen aan het bewegen te krijgen in onze gemeente. Nu dat de sporthal bijna een feit is, is het tijd om te ontwaken en de ambitie te realiseren om van boutersem echt een sportgemeente in wording te maken.

De ingrediënten daarvoor zijn o.a. een behoorlijke sportinfrastructuur, een gemeentelijke beleidskeuze om werk te maken van sport en vooral vele vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het cement van onze gemeente. Inzake sport is dat niet anders. Zonder hen kunnen we het vergeten. Aantrekken van vrijwilligers die zich willen inzetten voor sport en beweging in het algemeen is dus ontzettend belangrijk. Door de nodige randvoorwaarden te realiseren, zoals een goede infrastructuur en een dosis erkenning, kunnen we hen ondersteunen en motiveren om verder hun hobby uit te oefenen.

Als gemeente is het verder onze opdracht om ervoor te zorgen dat er een behoorlijke infrastructuur aanwezig is. We mogen niet verwachten dat individuele sporters, recreanten of sportclubs dit zelf kunnen realiseren. Zelfs in een kleine gemeente met zeer beperkte middelen is het onze plicht om ons hiervoor in te zetten en de sportieve noden naar infrastructuur van onze inwoners proberen in te vullen. Na vele jaren zijn we, mede met de hulp van de Vlaamse overheid en het sportinfrastructuurfonds van gewezen minister van sport Bert Anciaux, er toch in geslaagd om een sporthal te bouwen. Het dossier werd reeds opgestart in december 2007 en samen met acht andere gemeenten/steden werden we geselecteerd om dit project te realiseren.

We moeten beseffen dat dit een grote jaarlijkse investering is voor de hele gemeenschap, maar tegelijk durven zeggen dat dit noodzakelijk en zinvol is. Dat het tegemoet komt aan een vraag blijk al duidelijk uit de toegenomen interesse in dit project van de afgelopen maanden. Vele inwoners stellen de vraag wanneer het zover is, welke sportief aanbod er zal zijn en hoe de zaal er zal uitzien. Binnenkort is het zover. Wellicht rond september, 2 maanden vroeger dan voorzien, zal de zaal ingebruik genomen worden. Afgelopen donderdag kregen de sportclubs, de gemeenteraadsleden en de Sportraad een eerste preview. Ik denk te mogen zeggen dat iedereen onder de indruk was van de nieuwe infrastructuur. Dat voelt goed aan.

Nu moeten we, samen met de Sportraad en andere geïnteresseerden, naast het reeds bestaande aanbod (bv korfbal, voetbal en tennis) werk maken van bijkomende sportieve initiatieven. De gemeente is vragende partij om nieuwe sportclubs aan te trekken en om het sportief aanbod sterk uit te breiden. Ik ben alvast fier en blij met diverse nieuwe initiatieven, zoals bv het danshuis boutersem (www.danshuisboutersem.be), handbal leuven, basket tienen en mogelijk ook lubbeek die in goede samenwerking zullen pogen om nieuwe succesverhalen op te starten.

Naast dit alles is het ook tijd voor u, onze inwoners, om hun sportschoenen van de haak te halen en hun reeds vergeten nieuwjaarsintenties nieuw leven in te blazen. Ik hoop dat iedereen van zich laat horen en initiatief neemt om ons te laten weten welke sporten zij of hun kinderen graag zouden ontdekken. Ook mensen die zich willen inzetten om beweging bij bv kinderen en senioren te promoten, hun expertise, kennis of engagement te activeren, graag!

Laat van je horen!!

Sportieve groet,

Gunther

Mijn plan(t) heeft scheuten gekregen…

Lees verder

Boutersem wordt een sportgemeente. Morgen, zeker!

BOUTERSEM WORDT EEN SPORTGEMEENTE. MORGEN, ZEKER!

Betreft: de voorlopige vaststelling van het “RUP Masterplan Kerkomsesteenweg”.

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag 27 september 2012 werd het Ruimtelijke Uitvoeringplan (RUP) “Masterplan Kerkomsesteenweg” voorlopig vastgesteld. Het is de eerste belangrijke stap in de creatie van een gemeentelijke sport- en recreatiezone achter de nieuwe sporthal te Boutersem. Dit initiatief geeft een mooie toekomst aan verschillende sportclubs die vandaag in hun ontwikkeling geremd zijn. Het past ook in de visie van de gemeente om een groene sportzone te realiseren ter hoogte van de Kerkomsesteenweg.

In het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in 2009 werd goedgekeurd, werd de mogelijkheid voorzien om een centrale sport- en recreatiezone te creëren aan de Kerkomsesteenweg te Boutersem. De realisatie van het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg biedt een antwoord op de terechte verzuchtingen van meerdere sportclubs en recreanten. De visie is om hier op termijn een groene sportzone te realiseren. Met deze sportzone en de realisatie van de nieuwe sporthal breekt een nieuw hoofdstuk aan voor sportief en recreatief Boutersem. Door de voorlopige vaststelling van dit ruimtelijke uitvoeringsplan biedt de gemeente een oplossing voor de activiteiten van een bloeiende korfbalclub die momenteel plaatsvinden in een zonevreemd gebied. Dit plan is ook absoluut noodzakelijk om de nodige zuurstof te geven aan het fantastische toekomstproject van de jeugdvoetbal van Boutersem (vzw Boutersem United). De vier voetbalclubs in Boutersem hebben een tweetal jaar geleden de uitdaging aangegaan om, over de clubs heen, een samenwerking op jeugdgebied op te starten. Dit unieke project, dat trouwens nauw opgevolgd wordt door de Belgische voetbalbond, kan op termijn model staan voor andere jeugdprojecten in Vlaanderen. We stellen graag vast dat Boutersem United succesvol is en we wensen hun engagement te respecteren en de nodige toekomstperspectieven te bieden.

Naast de nodige ruimte voor het jeugdvoetbal en de korfbal, is er ruimte om andere clubs en recreanten te ontvangen. Het ontwerpplan voorziet ook ruimte voor occasionele recreatieve en andere sportieve activiteiten zoals bv. voor Jumping Boutersem. We hebben begrepen dat de petanqueclub te Kerkom zou overwegen om te verhuizen naar Boutersem wegens plaatsgebrek in Kerkom. Dat zal nu mogelijk zijn. Daarnaast zal de woonwijk ‘Eyckeveld’ afgewerkt kunnen worden en is er ruimte voorzien voor de aanleg van een Finse piste. Dit zou, na de piste die begin volgend jaar voorzien is in Roosbeek, het tweede loopparcours zijn voor onze vele joggers.  Het gemeentebestuur heeft met de plannen ook rekening trachten te houden met de open ruimte die aansluit op de recreatiezone en met de aanleg van een gemeenschappelijke parking voor de tennisclub, het cultureel centrum en de gemeentelijke basisschool. We zijn blij met het plan dat het vandaag voorligt, niet enkel omwille van het resultaat, maar tevens omwille van de wijze hoe het tot stand kwam. Er ging immers een breed en constructief overleg aan vooraf met verschillende actoren, zoals onder meer met de betrokken sportclubs en de sportraad. In de volgende fase zullen we tevens de inwoners en de maatschappelijke geledingen betrekken bij dit overleg.

Sporten en recreatie, het worden vast twee handen op de buik van een Buitengewoon Boutersem!

Mia Smets, schepen van sport

Gunther Janssens, schepen van ruimtelijke ordening en jeugd